Το αλουμίνιο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, με φυσικές και χημικές ιδιότητες εφάμιλλες των πιο ανθεκτικών στοιχείων, παρουσιάζοντας μοναδικές μηχανικές αντοχές.
 
 

Υπολογισμός Θερμικής Διαπερατότητας Uw (Uwindow)

Το Uw είναι ο ενεργειακός δείκτης του παραθύρου που δείχνει τι ενέργεια πρέπει να ξοδέψουμε για να αντικαταστήσουμε τις θερμικές απώλειες που υφίστανται από το παράθυρό μας. Η μονάδα μέτρησης είναι W/m2K που σημαίνει πόσα W ενέργειας απαιτούνται για κάθε m2 παραθύρου με διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού χώρου 1 βαθμού Κelvin. ή 1 οC.

Ο υπολογισμός του Uw είναι εύκολος και μπορεί να σας δώσει με μεγάλη ακρίβεια τις απώλειες του παραθύρου σας. Ο τύπος υπολογισμού του Uw είναι ο ακόλουθος:

Uw = (Uf x Af + Ug x Ag + lg * Ψg) / Aw όπου

Uf = Συντελεστής θερμικής διαπερατότητας του πλαισίου στο κούφωμα. (Uframe)
Af = Το εμβαδό του προφίλ του πλαισίου κουφώματος. (Αφαιρούμε από το συνολικό εμβαδό του κουφώματος το εμβαδό του τζαμιού).
Ug = Συντελεστής θερμικής διαπερατότητας του τζαμιού (Uglass)
Ag = Το εμβαδό του τζαμιού
Ψg = Συντελεστής θερμικής διαπερατότητας του κενού ανάμεσα στα τζάμια
lg = Όλο το μήκος περιμετρικά των τζαμιών
Aw = Επιφάνεια όλου του κουφώματος

Έτσι με δεδομένο όλους τους συντελεστές θερμικής διαπερατότητας και τις διαστάσεις του κουφώματος μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε το Uw.

Παράδειγμα.
Έστω έχουμε παράθυρο με καθορισμένες τιμές
Uf = 3,3 W/m2K ,
Ug = 2,2 W/m2K ,
Ψg = 0,08W/m2K ,
διαστάσεων:

Τότε
Aw = 1.20 x 1.40 = 1.68m2
Ag = 0.40 x 1.10 x 2 τεμ. = 0.88 m2
Af = Aw – Ag = 1.68 – 0.88 = 0.80m2
lg = (1.10 x 2 + 0.40 x 2 ) x 2τεμ = 6m
Άρα
Uw = (Uf x Af + Ug x Ag + lg * Ψg) / Aw =>
Uw = (3,3 x 0,80+ 2,2 x 0,88 + 6 x 0.08)/1.68=>
Uw=(2,64+1,94+0,48)/1,68=>Uw= 3,01W/m2K